Co jaki czas powinno się odświeżać wiedzę na temat BHP?

Kodeks pracy klarownie reguluje obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionych i odwrotnie. Jednym z podstawowych zagadnień jest zapewnienie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Zadaniem pracodawcy jest nie tylko dbanie o respektowanie wskazanych norm. To również organizowanie szkoleń z tego zakresu i sprawdzanie wiedzy pracowników. Część szkoleń powinny(a) byćpowtarzane(a) regularnie.

Jakie zawody wymagają okresowych szkoleń BHP? Co jaki czas należy je organizować?

Rodzaje szkoleń BHP

Każda osoba podejmująca aktywność zawodową zobowiązana jest do posiadania wiedzy z zakresu BHP. Dotyczy to wszystkich członków rynku pracy.

Przepisy BHP to zespół norm określających ewentualne niebezpieczeństwa na określonym etacie. Pokazują one też metody przeciwdziałania {wypadków(om)|niezbezpiecznych(ym) sytuacji(om). Ponadto uczą jak trzeba się zachować w przypadku kiedy niepożądana okoliczność ma miejsce.

Programy nauczania przygotowuje pracodawca lub wyznaczona jednostka szkoląca. Robi się to na bazie obowiązującej(ą) ustawy(ę). Szkolenia bhp w Żninie różnicujemy na ogólne i okresowe. Te drugie powinny być organizowane cyklicznie i powinny być wieńczone testem sprawdzającym zrozumienie przekazanej wiedzy.

Które zawody wymagaja okresowych szkoleń BHP?

O ile szkolenia ogólne są wystarczające dla niektórych stanowisk, tak inne wymagają cyklicznego ugruntowywania posiadanej(ych) wiedzy. Szczególnie osoby na stanowiskach nadzorujących muszą być ciągle na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Zalecenie odbywania okresowych szkoleń mają również pracownicy konstrukcyjni, inżynieryjno-techniczni czy administracyjno-biurowi. Odświeżania wiedzy z tematu BHP wymagają wszystkie pozycje, na których pojawiają się elementy szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub też niebezpieczne.

Tego rodzaju szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym zdobycie materiału szkoleniowego.

Przyjmuje się, że pierwsze ze szkoleń okresowych powinno być zorganizowanie w okresie 6 – 12 miesięcy od chwili zatrudnienia na danym stanowisku.

Częstotliwość szkoleń związana jest z rodzaju świadczonej pracy. Pozycje pracujące przy niebezpiecznych czynnikach zobowiązane są do częstszego odbywania szkoleń – raz do roku. Rzadziej szkoleni są pracownicy, którzy w mniej bezpośrednim stopniu są narażeni na drażniące warunki – w tej sytuacji szkolenia uzupełniajace przeprowadza się co 3-5 lat. Natomiast pracownicy biurowi, gdzie praca jest stosunkowo bezpieczna proszeni są do uzupełniania swoich kompetencji w temacie BHP co 6 lat.

Kto organizuje szkolenia?

Cykliczne kursy z zakresu BHP pozwalają na bardziej efektywne działanie firm. Znajomość obowiązujących norm chroni pracowników przed awariami.

Prawidłowo przeprowadzone szkolenie powinno bazować na realiach panujących w miejscu pracy. Organizuje się je w ramach pracy, a ich koszty ponosi pracodawca.